forma.lms jest platform? Open Source e-learning (LMS and LCMS) wykorzystywan? w korporacjach i zaawansowanym rynku edukacyjnym.


Platforma wspiera 26 j?zyków, jest zgodna z SCORM 1.2 i 2004 standards, a wspiera ró?ne modele dydaktyczne, w??cznie z: Wspó?dzielonym, Samodzielnym, Wspó?pracy a nawet spo?eczno?ciow? nauk? przez Chat, Wiki, Fora i inne funkcje.


Aby zmieni? te s?owa przejd? do zarz?dzania Admin/J?zyk, wyszukaj login i edytuj klucz _INTRO_STD_TEXT

Zamknij